Arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.15

 1 gaupe felt 01.02.15 

 

                                                                                        

 

   Gausdal 21.01.15

                                                                                                                     

 

Kurskveld i bruk av GPS på elgjakt

 

Vestre Gausdal utmarksråd, Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Østre Gausdal og Gausdal fjellstyre inviterer:

 

 • Elgjaktledere
 • Storviltoppsyn
 • Kommunalt ettersøkslag

 

Til kurskveld i bruk av GPS på elgjakt.

 

Det legges opp til en gjennomgang av grunnleggende GPS bruk, samt bruk knyttet til elgjakt, som for eksempel:

 

 • Elektronisk formidling av elg poster til nye jaktlag
 • Sende grenser på jaktfelt som «rute»
 • Dokumentasjon i forbindelse med skadeskyting
 • Kommunikasjon mellom oppsyn og jegere
 • Tilpassing av elgposter ut fra sporlogg til hunder

 

Kursholder/instruktør: Kjell Smestad

 

Tidspunkt: Torsdag 5. februar kl. 18.30

 

Sted: Kommunestyresalen i kommunehuset på Segalstad bru

 

Kurset er gratis. Hvert jaktlag kan stille med 1 person, jaktleder eller en annen på laget.

 

Ta med egen GPS om du har.

 

Kaffe og enkel servering                                                    Vel møtt!

 

14.11.14

Trekning 100 skuddsordnig.

22 lag deltok av 38.

Trekning utført på Gausdal Lennsmannskontor i dag.

Vinnere ble:

1. Valdrestjønnhøgda jaktlag ved Vidar Olsen kr. 8000.-

2. Nesset jaktlag ved Trond Melbø kr. 7000.-

3. Baklikjølen / Bødal vest ved Helge Evensen kr. 5000.-

Vi gratulerer og håper på enda bedre deltakelse neste år.  

 

29.09

Alle jaktledere og jaktoppsyn inviteres til :

Elgmøte  Jadratun,  dato 10.10. 14 kl 19.30

Tema: Gjennomgang av elgjakt / hjortejakt så langt 2014.

Utdeling av tilleggsdyr.

Enkel servering.

 

Arrangør: Arbeidsutvalget i  V. G. U

 

Vel møtt!

 

 

25.09.14

Storviltjakt elg startet i dag. 4 dyr er falt.

Lissensjakt ulv starter 1.10.14

 

 

 

26.08.14

Bukkejakt i gang, om noen dager starter  hjortejakt. Husk sett hjort skjema og innlevering av kjever. 

Oppsyn og jaktledere  for storviltjakt finner dere i menyen til venstre. 

 

25.04.14

Årsmøte i VGU. Bødal bygdahus 08.05.14 kl. 19.30

 

Vel møtt!

 

11.11.13

 

Trekning på Gausdal lennsmannskontor idag på 100 skudd.

18 lag var med på trekningen. Gjelder alle jaktlag som har godkjent dokumentasjon i hele Gausdal.

Vinnere ble

Nedre Svatsum Benndalen kr. 8000.-

Nedre Svatsum baksia       kr. 7000.-

Epedalen                          kr. 5000.-

 

Vi gratulerer!

 

08.11.13

 

Mandag 11.11.13 blir det trekning på 100 skudd  på Gausdal lensmannskontor. Vinnere blir publisert på våre hjemmesider.

 

 

 

 

17.10.13

 

Okse med 18 tagger felt i dag.

Gjett hvem som var skytter?

 

25.09.13

 

Jaktledermøte i Jadratun 11.10.13 kl. 19.30

Gjennomgang av jakta og utdeling av tillleggsdyr.

Enkel servering.

 

 23.08.13

 

Årets første jaktdager er allerede i gang. Og vi har alt mottatt de første resultat.

Etter møtet i Gausdal Utmarksråd ( Samarbeidsorganet, Fjellstyret, V. G. Utmarksråd og Gausdal kommune) 22.08.13 er det oppnådd enigehet om følgende:

 

 Rådyr jakt. Kvote VGU:

 Alle felte dyr meldes straks til jaktoppsyn til lag, forening der kort er kjøpt. Jaktopsyn fører journal med felte dyr og ved jaktidens slutt sendes dette til leder av V. G. Utmarksråd.

 

Ettersøk på rådyr: Arve G. Blihovde, 95818520 - Bjørner Kronberget, 91600166 - Alfred Johansen, 95981065 

 

Alt salg av rådyrkort loggføres da det vil bli innkrevd kr. 200.- pr. solgte kort etter at jaktperioden er over. Beløpet blir brukt til dekning av utgifter til ettersøk. Samme beløp bir krevd inn for alt  rådyrkortsalg i Gausdal.

Gausdal kommune har særlig skjerpet meldeplikten for V.G. Utmarksråd da raportering av felte rådyr har vert mangelfull. Om vi ikke bedrer dette innverende år blir det ikke tildelt kvote på jakt av rådyr kommende år. 

 

Hjortejakt:

Husk at alle som kjøper hjortekort skal ha sett hjort skjema. Kjever skal leveres inn på samme sted som kjever for elg.

Sett elg skjema, sett hjort skjema og kjevelapper bli delt ut til ledere av utmarkslag/ grunneierlag før 1.9.13.

 

PS! Skytterbevis finner du til venstre i nedtrekksmenyen.

 

 

 Årets elgmøte blir av nytt konsept.

I år er kvelden tilrettelagt for jaktopsynoppsyn. Meld fra til oppsyn i ditt lag. Møtet blir kun annonersert på vår hjemmeside. 

Tid og sted: Onsdag 18.09.2013 kl 19.00 - Rådhuset - Gausdal kommune

Tema:
Ansvar og retningslinjer for 
oppsyn i Gausdal statsallmenning v/Even Røhnebæk


Rapportering rådyr v/ valdansvarlige

Diskusjon / erfaringsutveksling - ansvar og retningslinjer for 
oppsyn i Gausdal under storviltjakta


Kaffe


Bestemmelser vedr skadeskyting 
mm v/Kleiven og Strand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.13

 

Årsmøte i Vestre Gausdal Utmarksråd Bødal Bygdahus 07.05.13 kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker. 

 

 26.02.13

Forslag

 

 

VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

 

BESTANDSPLAN FOR ELG 2013 - 2017

 

1. AREAL PLANOMRÅDET.

                                                           Tellende elgmarksareal                         Totalareal

Espedalen utmarkslag                         24.000 daa                                34.200 daa

Nesset                                                 13.000 daa                                16.100 daa

Øvre Svatsum vilt og fiskelag            75.000 daa                                78.800 daa

Nedre Svatsum grunneierlag               65.000 daa                                70.000 daa

Viknekjølen viltlag                             14.000 daa                                14.200 daa

Nyseterkjølen jaktforening                 31.000 daa                                31.750 daa

Olstad jaktforening                             30.000 daa                                31.650 daa

Bødal jaktforening, vestsida               15.500 daa                                15.850 daa

Augga viltlag                                    45.000 daa                                49.0000 daa

            Sum                                        312.500 daa                           341.450 daa

 

 

 

2. PLANPERIODE.

Planen er satt opp for 5 år - 2013 -2017.

 

3. ORGANISERING.

Planområdet omfatter sammenslutning av alle grunneierlag/jaktforeninger i Vestre Gausdal,

som har navnet Vestre Gausdal Utmarksråd.

 

4. SAMARBEIDSORGAN.

Det opprettes ikke noe formelt samarbeidsorgan i tillegg til Vestre Gausdal Utmarksråd.

Det gjennomføres  møter før, under og etter jakta det enkelte år.

I tillegg god kontakt og samarbeide med nabovalda i Gausdal og kommunal viltforvaltning.

 

5. ANALYSE AV GRUNNLAGS- OG BESTANDSDATA FOR PLANEN-

RESULTATENE AV DRIFTSPLANPERIODEN, 2003 - 2007.

Driftsplanen for perioden hadde som mål;

15% eldre ku over 150 kg

25% eldre okse over vektgrense/piggokser 2 ½ år og eldre.

60%  kalv/ungdyr (inkl eldre dyr under vektgrense og eldre piggokser).

 

 

Fellingsresultatene, korrigert for eldre dyr under vektgrense ga følgende resultater:

12 % eldre ku, 17 % eldre okse og 71 % kalv/ungdyr (38 % av felte dyr var kalver).

Resultatene var i tråd med godkjent driftsplan for perioden.

Totalkvoten var 600 dyr og det ble felt 466 (=fellingsprosent på 78)

 

 

 

RESULTATENE AV DRIFTSPLANPERIODEN, 2008 - 2012.

Driftsplanen for perioden hadde som mål;

 

max15 % eldre ku (2 1/2 år og eldre over 150 kg)

            max25 % eldre okse (2 1/2 år og eldre over 170 kg)

                    60 % kalv/ungdyr (inklusiv eldre ku/okse under vektgrenser og piggokser)

                    30 %  som maksuttak i kalv/ungdyrkvota

 

 

Fellingsresultatene, ikke korrigert for eldre dyr under vektgrense ga følgende resultater.

 

 

            

  

År

  
  

2008

  
  

2009

  
  

2010

  
  

2011

  
  

2012

  

Tildelt totalt

100

100

100

100

100

Felt Hannkalv

13

17

14

24

16

Felt Hokalv

9

12

13

14

16

Felt Hanndyr 1,5 år

25

17

14

18

20

Felt Hodyr 1,5 år

5

6

7

9

12

Felt Hanndyr Eldre

22

32

22

24

23

Felt Hodyr Eldre

6

6

9

7

3

Felt totalt

80

90

79

96

90

Fellingsprosent

80

90

79

96

90

 

 

 

 

 

 

De fleste dyra som oppholder seg i planområdet om sommeren og under jakta trekker etter dalføret nordvestover seint på høsten/vinteren og tilbake igjen om våren.  Noen dyr står igjen i planområdet, og trekker ned i dalbotn om vinteren.  Men hovedtrekket passerer Revsjøvegen og  Gåsøyvegen.

Planområdet er nå ikke plaget av store beiteskader, men har godt matgrunnlag og arealgrunnlag for flere dyr i   vinterstammen.

 

 

6. OVERORDNA MÅL I FORVALTNINGEN AV ELG.

Miljøpolitiske mål.

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares for framtidige generasjoner.

Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for næring og friluftsliv.

Hjorteviltets helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.

Å sikre en balansert forvaltning av elgstammen innefor årsleveområdet.

Finne et riktig nivå på vinterstammen for å forebygge/minimalisere beiteskader på skogen,

og antall dyr som blir skadet/drept på vei og jernbane.

Vestre Gausdal har noe elg på vinterbeite, og det er viktig å sikre disse områdene.

Det er også svært viktig å sikre trekkrutene til elgen,

fra sør og inn i/ut fra/gjennom vestre til Murudalsregionene om høsten og inn i/gjennom/ut av Vestre om våren.

 

 

 

7. MÅLSETTING.

Optimal produksjon og avkastning av elgstammen.

I planperioden tas det sikte på å opprettholde produksjonskrafta i stammen.

Med gode beiteforhold ser det ut som vårt område tåler dagens størrelse og at vi kan ha som mål å holde den stabil. Uttak av litt mindre kalv, men mer ungdyr, samt sparing av produktive kyr, håper vi kan resultere i oppbygging av mer stedegen stamme. Vinterstammen av kalv og produktiv ku kan øke, da kalven er mer sparsom i matfatet en voksen elg.

Samarbeide med nabovald/-nabokommuner for å koordinere forvaltninga av elgstamma.

 

8. MÅL FOR BESTANDSSTØRRELSE, SAMMENSETNING OG AVSKYTING.

Vi har en sunn og frisk elgstamme med godt matgrunnlag. Arealgrunnlaget pr elg er høgt og vi håper på en større utvikling mot stedegen stamme.

Elgstammen som oppholder seg i Vestre under jakt håper vi skal holde seg stabil i planperioden

men at vi i planperioden tar sikte på en høyere beskatning av ungdyr ( i kalv/ungdyr kategorien) enn i siste planperiode.

 

-          I de kommunale hjorteviltplanene vil også mål for bestandsstørrelse og utvikling bli knyttet til sett elg pr. jdv og da vist som 3 ulike nivå

 

bestandsplanene blir vurdert etter disse nivåene

-grønt nivå – Erfaringsområde

-gult nivå – Hensynsområde

-rødt nivå – Kritisk område

 

             

 

-          Gitt at man har som mål å ikke øke bestanden ga dette  følgende verdier ut fra Sett elg pr jdv

 

Vestre 0,4 sett elg pr. jdv

 

 

max15 % eldre ku (2 1/2 år og eldre over 150 kg)

            max25 % eldre okse (2 1/2 år og eldre over 170 kg)

                    60 % kalv/ungdyr (inklusiv eldre ku/okse under vektgrenser og piggokser)

                    30 %  som maksuttak i kalv/ungdyrkvota

 

           

 

 

Det henstilles til jeger om å spare hele tvillingfamilien, både kua og kalvene. Samt ett begrenset uttak av storokser.

 

Ta sikte på uttak av eldre uproduktiv skrapku.

Eldre ku under 150 kg, eldre okse under 170 kg

 og piggokser (med 1 pigg på hver side + evnt. pigg nr 2 på en side under 10 cm)

 belaster kalv/ungdyr kvota til laga men registreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken.

 

Det tas sikte på et uttak på totalt 500 dyr i planperioden.

 

 

Kvoten fordeles slik at fellingsresultatet blir på ca 100 dyr/år (her tildeles først ca 80% som grunnkvote), så tar vi høgde for tilleggs dyr. Utviklinga av stammen, fellingsresultatene, stammens sammensetning og beiteforholdene/-skadene vil være faktorer som vurderes for kvotefordeling/felling det enkelte år.

 

 

Det vil vektlegges avskytingsstrategier over store områder – det kan derfor være aktuelt å endre avskytingsstrategi i planperioden om  naboområder velger annen avskytingsstrategi og har gode erfaringer med det.

 

9 GJENNOMFØRING AV PLANEN.  

GRUNNKVOTE OG TILLEGGSDYR.

 

Vesstre Gausdal Utmarksråd, fordeler ca 80 % av kvoten på de enkelte jaktfelt før jakta etter følgende fordeling ca :

            18 % valgfrie dyr

            22% eldre okse

60% kalv/ungdyr

 

Under jakta tildeles tilleggsdyr til jaktlaga etter 50 % av grunnkvoten er felt.

I de tifeller at prosenten for kalvuttaket er høgt, tildeles ikke kalv som tillegsdyr. 

Sammensetningen av tilleggsdyrene og hvilke jaktlag som får tilleggsdyr, avhenger av sett-elg observasjoner og fellingsresultat hos de enkelte jaktlag og samlet for valdet til enhver tid.

 

 

 

AVTALE MED JAKTLAGA.

 

Det blir inngått skriftlig avtale mellom jaktlaga og den enkelte rettighetshaver (grunneierlag/jaktforening),

som bl.a. inneholder;

 • Kvote og priser på grunnkvote og priser på tilleggsdyr.
 • Tilleggsavgifter og sanksjoner ved feilskyting og /eller overtredelse av/brudd på avtale,

viltlov og forskrifter.

 • Rapporteringsplikt til oppsynet ved felling, samme dag som dyret er felt.
 • Plikt til å kunne påvise fellingssted.
 • Avtale om at alle dyr skal veies.
 • Rapporteringsplikt ved feilskyting og/eller skadeskyting.
 • Oppsyn og kommunal viltforvaltning.  Navn og adresse m.m.
 • Avtale om innlevering av sett-elg skjema og kjever

 

 

 

TILLEGGSDYR

Tilleggsdyr kan pålegges jaktlaget de 10 første dagene av jakta hvert år.( dette og som redskap for å ta ut spesifikk skade elg eller av traffikkhensyn)

 

VEKTGRENSE

Vektgrense eldre ku settes til 150 kg, og eldre okse settes til 170 kg.

Dvs. at all elg, på 2 1/2 år og eldre, under 150/170 kg, belastes kalv/ungdyr-kvota til jaktlaget.

Piggokser, uansett vekt, belaster også kalv/ungdyr-kvota til jaktlaget.

Dyra registreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken.

 

Lette/små dyr kan avregnes etter en lavere kg-pris enn gjennomsnittsdyret.

 

 

FEILFELLING/BRUDD PÅ AVTALE M.M - SANKSJONER

For feilfelling, brudd på kontrakt m.m. er det utarbeidet sanksjoner – se vedlegg.

10. INFORMASJON TIL JAKTLAGA.

Det enkelte jaktlag vil under jakta ha en jaktleder-perm som følger jakt-terrenget.

Denne inneholder lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder.

I tillegg generell informasjon om jakt, kopi av bestandsplan, sett-elg skjema m.m.

 

11. TILTAK I PLANPERIODEN.

Opprettholde en god og effektiv oppsynsordning under jakta.      

Trekkelg-tellinger på Gåsøyvegen  i samarbeide med naboer bør fortsette om økonomisk støtte forsetter.

Generell vurdering av beitesituasjonen og vinterbiotopene spesielt innen stammens årsleveområde.

Samarbeidsrådet, Fjellstyret og Vestre Gausdal Utmarksråd oppretter ett felles samarbeidsorgan. To til tre personer hver part deltar på møter. Fjellstyret er sekreteriat.

Sette ut saltstein til elgen.

Videreutvikle den gjensidige kontakt mellom rettighetshavere, off. viltforvaltning og jegerne med tanke på å få best mulig forvaltning av elg stamma.

Samarbeide med nabovald/-nabokommuner for å koordinere forvaltninga av elg stamma.

Aldersbestemmelse av alle felte dyr v/innlevering kjever.

Innlevering av ovarie / kjever. Det som til enhver tid kreves.

 

 

12. AVSKYTINGSAVTALE.

For planperioden blir det inngått avskytingsavtale mellom Vestre Gausdal utmarksråd og Gausdal Kommune,

ut ifra godkjent bestandsplan

Dersom fellingsresultatene, sett-elg observasjoner, beiteskader, trafikkskader m.m tilsier avvik i elgbestanden ut ifra planen – kan avskytingsavtalen endres innen utgangen av mai det enkelte år.

 

 

 

 

 

 

 

Sanksjoner ved feilfelling, brudd på avtale med mer.

Tilleggsavgifter ved feilskyting. (Inkl. m.v.a)

Tillegget gjelder både grunnkvote og tilleggsdyr, og er et tillegg til prisen på grunnkvota.

Eldre ku 150 - 170 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre okse                 + 10 kr/kg for hele dyret.

Eldre ku over 170 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre okse                  + 25 kr/kg for hele dyret.

Eldre okse 170 - 190 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre ku                 + 10 kr/kg for hele dyret.

Eldre okse over 190 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre ku                  + 25 kr/kg for hele dyret.

(For eldre okse unntak for piggokse,(med 1 pigg på hver side + evnt. pigg nr 2 på en side under 10 cm)

som belaster kalv/ungdyrkvota uansett vekt)

 

Grove feilskytinger vil føre til strengere reaksjonsformer, i tillegg til ovenfor nevnte tilleggsavgifter.

Jeger og/eller jaktlag kan utelukkes fra jakt, og avtale kan bli hevet.

 

 

Påskyting/feilskyting/skadeskyting.

 

-          Alle dyr som er påskutt skal varsles oppsynet samme dag.

-          All felling av feil dyr skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn – til rettighetshaver

-          Skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag, og/eller skadeskyting hvor dyret ikke finnes igjen skal ha rapport fra skytter(e) og oppsyn - til rettighetshaver.

 

 

 

Vestre Gausdal Utmarksråd

 

                       

          Martinus Bækken

 

        Svatsum 20.02.2013.

 

           

 

 

 

                               GAUSDAL KOMMUNE

 

                                     PLANOMRÅDET FOR HJORT

                                                                                                                                

      

 

26.02.13     

 

 

Forslag til bestandsdelplan                   

 

  BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013 -2017.

 

 

 1. AREAL/PLANOMRÅDET.

Område/rettighetshaver(e)

Totalareal

(daa)

Tellende areal hjort (daa)

Gausdal   statsallmenning

589.000

385.000

Vestre Gausdal   Utmarksråd

341.450

312.500

Samarbeidsorganet   og

Follebu Jakt- og   Okseholdsforening

252.000

183.500

SUM

1.182.450

881.000

 

2. PLANPERIODE.

Planen er satt opp for 5 år. F.o.m 2013 – t.o.m 2017.

 

3. ORGANISERING.

Planområdet omfatter hele Gausdal kommune, og administreres i fellesskap av.

Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Østre, Follebu Jakt- og Okseholdsforening,

Vestre Gausdal utmarksråd og Gausdal Fjellstyre.

Leder av Vestre Gausdal Utmarksråd er leder for planområdet.

 

4. SAMARBEIDSORGAN.

Det opprettes ikke noe formelt samarbeidsorgan. Men en vektlegger dialog med lokale utmarkslag, jaktoppsyn og jegere.

Dette gjennomføres ved møter i arbeidet med planen, samt før/under/etter jakt det enkelte år.

I tillegg god kontakt/samarbeide med kommunal viltforvaltning og nabovald.

 

5. ANALYSE AV GRUNNLAGS- OG BESTANDSDATA FOR PLANOMRÅDET.

 

BAKGRUNNSMATERIALE FOR PLANEN

 • Felt      hjort
 • Sett      hjort
 • Resultat      siste planperiode.
 • Spor/observasjoner      utenom jakttida og spor under jakta

 

Driftsplanen 2000-2004 omfatta hele østre Gausdal, hele vestre Gausdal

og jaktfelta i allmenninga som grenser mot Vestre Gausdal utmarksråd.

 

Målsetting i planperioden 2000-2004 var

Max. 15 % hind ( 1 ½ år og eldre), max. 30 % eldre bukk (2 ½ år og eldre)

og min. 55 % kalv/spissbukk.

Fellingsresultatet 2000-2004

Totalt felt 12 dyr, fordelt med 25 % eldre hind, 33 % eldre bukk, 42 % på kalv/spissbukk.

 

Målsetting i planperioden 2005 – 2009

Max. 20 % hind (1 ½ år og eldre), Max 30 % eldre bukk (2 ½ år og eldre) og Min 50 % kalv og spissbukk (Spissbukk er 1 ½ år gammel hanndyr) .

Fellingsresultatet 2005-2009.

Totalt felt 36 dyr. Fordeling - 19,4 % hind -  50 % eldre bukk - 30,6 % kalv/spissbukk.

 

Målsetting i planperioden 2009 – 2012

 25 % hind (1 1/2 år og eldre)

            35 % eldre bukk (2 1/2 år og eldre)

            40 % kalv og spissbukk (spissbukk er 1 1/2-år gamle hanndyr)

 

Fellingsresultat 2009 – 2012

Totalt felt 49 dyr. Fordeling - 32,6 % hind – 36.7 % eldre bukk – 30,6 kalv / spissbukk

 

 

 

VURDERING AV BESTAND.

 

Det har vært hjort i Gausdal i over 50 år.  Den første hjorten ble felt under krigen 1940-45.

Like etter krigen ble det sett hjort flere ganger under elgjakta. Senere har stammen variert.  Variasjon i snømengde og gaupebestand har innvirkning på stammen.

Enkelte dyr som holder til i kjøl- og fjellområdene sommer og høst trekker ned i lavere dalstrøk, til brattlendte lier med mindre snø/tett skog og står der om vinteren.

Antall felte dyr har de siste åra økt og det rapporteres mere sett hjort i Gausdal.

 

Dyr som oppholder seg i Østre trekker sannsynligvis ned i Gudbrandsdalen om høsten/vinteren.

 Det er flere observasjoner av dyr om vinteren de siste åra bl.a i Auggedalen. 

Men det er fortsatt uklart hvor og hvilken vei de fleste går for å finne vinterbeite.

Fra og med 2012 er jakttiden utvidet fra 1. september til 23 des. Tidligere jaktstart 10.sept.

De fleste dyr ble tidligere felt under elgjakta. Pga. nye jakttider ble det i år felt mest hjort utenom elgjakta.

 Det ser ut til at bestanden er økende, og at hjorten etter hvert vil bli ett vanlig syn i Gausdal og på fellingsresultatene.

 

 

6. OVERORDNA MÅL I FORVALTNINGA AV HJORT.

Miljøpolitiske mål.

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares for framtidige generasjoner.

Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for næring og friluftsliv.

Hjorteviltets helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.

Å sikre en balansert forvaltning av stammen innefor årsleveområdet.

Finne et riktig nivå på vinterstammen for å forebygge/minimalisere beiteskader på skogen,

og antall dyr som blir skadet/drept på vei og jernbane

 

Fordelingspolitiske mål.

 

Rettighetshavere og grunneiere skal drive jakt, fiske- og arealforvaltningen på en bærekraftig måte.

Og brukere av naturen/jegere skal sikres god tilgang til naturgodene med tanke på naturopplevelse, fellesskap og helse.

Drive aktiv brukermedvirkning mot/samarbeide med jegere, rettighetshavere og off. viltforvaltning.

 

Næringspolitiske mål.

 

I og med at hjorten er vanskelig å jakte på og at stammen foreløpig er ujevnt fordelt i kommunen, vil en, fortsatt tilstrebe en moderat pris på fellingstillatelse og felte dyr.

Med samme opplegg som siste planperiode med lik pris på felte dyr innen planområdet.

 

 

7. MÅLSETTING.

Optimal produksjon og avkastning av stammen som oppholder seg i Gausdal under jakta.

I planperioden tas det sikte på å opprettholde produksjonskrafta i stammen, samtidig som det tas sikte på at stammen ikke blir for stor.

 

 

8. MÅL FOR BESTANDSSTØRRELSE, SAMMENSETNING OG AVSKYTING.

 

Stammen som oppholder seg i planområdet skal være på dagens nivå.

 

 

I driftsplanperioden tas de sikte på å ta ut

            25 % hind (1 1/2 år og eldre)

            35 % eldre bukk (2 1/2 år og eldre)

            40 % kalv og spissbukk (spissbukk er 1 1/2-år gamle hanndyr)

 

 

Det er ingen begrensninger i uttaket av spissbukk/kalv, og dermed ingen begrensninger i det prosentvise uttaket av disse to aldersgruppene. 

Spissbukk og kalv kan felles i stedet for eldre dyr.

Uttak i planperioden er 125 dyr.

 

 

9. GJENNOMFØRING AV PLANEN.

 1. Før og etter elgjakta

 

Det blir inngått skriftlig kontrakt med jeger og jaktlag. I kontrakten inngår avtale om føring og innlevering av Sett Hjort skjema.

Rettighetshaver kan regulere kvote/stoppe jakta fra dag til dag dersom fellingsresultatet tilsier det.

 

 1. Under      elgjakta.

 

Jaktlaga kan jakte innenfor sine respektive elgjaktfelt hvor rettighetshavere/oppsyn kan regulere kvote/stoppe jakta fra dag til dag - dersom fellingsresultata tilsier at en må gjøre det for å oppnå riktig fellingsresultat. Hjortejakt er forbehold elgjegere i tiden 25.09. – 31.10.

 

Styret for driftsplanområdet skal under hele jaktperioden sørge for å ha oppsyn og varslingsrutiner/system som tilsier at følgende fordeling av felte dyr blir tilnærmet

som målet – jf. pkt. 8

KONTRAKT MED JEGERE/JAKTLAGA.

 

Det blir inngått skriftlig kontrakt mellom jegere/jaktlaga og den enkelte rettighetshaver,

hvor kontrakt med vedlegg til denne, bl.a. inneholder

 

 • Kvote      og priser på grunnkvote og priser på eventuelle tilleggsdyr.

(Lette/små dyr avregnes etter en lavere kg-pris enn gjennomsnittsdyret).

 • Tilleggsavgifter      og sanksjoner ved feilskyting og /eller overtredelse av/brudd på kontrakt,      viltlov og forskrifter.
 • Rapporteringsplikt til oppsynet ved      felling, samme dag som dyret er felt.
 • Plikt      til å kunne påvise fellingssted.
 • Avtale      om at alle dyr skal veies.
 • Rapporteringsplikt      ved feilskyting og/eller skadeskyting.
 • Oppsyn      og kommunal viltforvaltning.  Navn      og adresse m.m.
 • Avtale      om innlevering av sett-hjort skjema og kjever

 

 

FEILFELLING/BRUDD PÅ KONTRAKT MED MER – SANKSJONER.

 

For feilfelling, brudd på kontrakt m.m er det utarbeidet sanksjoner – se vedlegg.

 

10.  INFORMASJON TIL JAKTLAGA.

 

Kontrakt med vedlegg - generell informasjon om jakt, kopi av bestandsplan og sett-hjort skjema m.m.

 

11. TILTAK I PLANPERIODEN.

 

Opprettholde en god og effektiv oppsynsordning under jakta.      

Generell vurdering av beitesituasjonen i planområdet – samla for elg og hjort.

Videreutvikle den gjensidige kontakt mellom rettighetshavere, off. viltforvaltning og jegerne med tanke på å få best mulig forvaltning av stamma.

Samarbeide med nabovald/-nabokommuner for å koordinere forvaltninga av stammen.

Veiing av alle felte dyr for å følge utviklingen i stammen.

 

12. AVSKYTINGSAVTALE.

 

For planperioden blir det inngått avskytingsavtale mellom Planområdet for hjort og Gausdal kommune ut ifra godkjent bestandsplan

Dersom fellingsresultatene, sett-hjort observasjoner, beiteskader, trafikkskader m.m tilsier avvik i bestanden ut ifra planen – kan avskytingsavtalen endres innen utgangen av mai det enkelte år.

 

 

SANKSJONER VED FEILSKYTING.

 

Tilleggsavgifter ved feilskyting. (Inkl. m.v.a)

Tillegget gjelder både grunnkvote og eventuelle tilleggsdyr, og er et tillegg til prisen på grunnkvota.

Hind i stedet for spissbukk/kalv                                           + 25 kr/kg for hele dyret.

Eldre bukk i stedet for spissbukk/kalv                                  + 25 kr/kg for hele dyret.

 

Ved felling av eldre dyr (2 1/2 år og eldre) med feil kjønn vil dyret bli inndratt til fordel for rettighetshaver, og jaktlaget vil få en tilleggsavgift på kr 35/kg for hele dyret.

 

I tillegg gjelder driftsplanområdet's regler, viltlov, forskrifter og kontrakt.

 

Feilskyting/skadeskyting.

All feilskyting skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn.

Skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag, og/eller skadeskyting hvor dyret ikke finnes igjen skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn.

Ved slike tilfeller av skadeskyting skal både kommunal viltmyndighet og oppsyn/rettighetshaver varsles, innen utløpet av den dagen skadeskytinga har skjedd.

(Varsling og ettersøk i.h.h til lov og forskrift).

 

Jeger/jaktlag som feller flere dyr enn tildelt kvote vil få dyr utover kvote inndratt til fordel for rettighetshaver.

 

Grove skadeskytinger og/eller feilskytinger samt grove brudd på viltlov/- forskrift, regler kan medføre at skytteren(e) kan bli utestengt fra elg- og hjortejakt innen driftsplanområdet fra 1 - 3 år.

Grove feilskytinger vil føre til strengere reaksjonsformer, i tillegg til ovenfor nevnte tilleggsavgifter.  Jeger og/eller jaktlag kan utelukkes fra jakt, og kontrakt kan bli hevet.

 

Påskyting/Feilskyting/skadeskyting.

-          Alle dyr som er påskutt skal varsles oppsynet samme dag.

-          All feilskyting skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn.

-          Skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag, og/eller skadeskyting hvor dyret ikke finnes igjen skal ha rapport fra skytter(e) og oppsyn.

 

 

 

 

Svatsum 18.02.2013

                       

         Martinus Bækken

 

Vestre Gausdal utmarksråd for planområdet hjort.