Klikk på utskriftsknapp under overskriften for å skrive ut kontrakten

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT

INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

Mellom (senere kalt utleier)

V/ leder                                                                                                Tlf nr:

Adresse: 

Jaktlag:                                                                                 

Jaktlagets leder:                                                                                     Tlf.nr: 

 

Adresse:

Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått følgende:

KONTRAKT

1. leier med dette ut retten til elg og hjortejakt

i utmarkslagets navn:

i terrengets navn

Jaktlagets navn:

 

2. Kontrakten gjelder for tidsrommet: 25. 09. – 23.12 (år og dato)

Og omfatter rett til å felle     elg etter aldersklassefordeling som nevnt nedenfor og hjort etter skjønn med følgende

Elg: Hjort:

stk kalv / ungdyr

stk eldre okse

stk valgfrie dyr

Til sammen elg

etter skjønn stk kalv

etter skjønn stk ungdyr

etter skjønn stk eldre dyr

Hjort etter skjønn stk fellingsretter


( ved flerårig kontrakter er dette gjenstand for revisjon hvis antall dyr, eventuelt 
alders- og kjønnsfordeling endres fra viltnemndas side)

3. Aldersbestemmelse med mer.

  • Kalv eller ungdyr (ungdyr er 1 ½ år)
  • Eldre okse
  • Valgfrie dyr
  • Vi henstiller om å spare ku med tvillingkalver
  • Av kalv / ungdyrkvoten henstilles det om å felle mest mulig ungdyr
  • Valgfritt tildelt dyr er ikke tenkt for ku alene, men en buffer for at jeger kan vere uheldig ved avskyting på kvige som viser seg å være ku.

I tillegg kan jaktlaget bli pålagt/få tildelt tilleggsdyr. Alt etter hvordan jakta på dette terrenget og i planområdet utvikler seg.

Jaktlaget avgjør selv om de vil ta imot tilleggsdyr dersom tilbudet om tilleggsdyr kommer etter nærmere beskjed i jakta.

4. SETT –ELG/SETT-HJORT SKJEMA;

 Gjøres elektronisk.

For eldre okse unntak for piggokse, med 1 pigg på hver side og ev. pigg nr 2 på en side under 10 cm som belaster kalv/ ungdyr kvote uansett vekt)

Kalv/ungdyr/eldre dyr under 150/170 kg kan felles i stedet for eldre dyr.

Eldre ku under 150 kg, eldre okse under 170 kg og piggokser (med 1 pigg på hver side + ev. pigg nr 2 på en side under 10 cm) belaster kalv/ungdyr kvote til laga men registreres i riktig aldersgruppe i fellingsstatistikken.

5. Jaktlaget plikter å la seg kontrollere av rettighetshaver og/eller andre som opptrer på rettighetshavers vegne f.eks. oppsyn.
Det gjelder jegeravgiftskort, skyteprøve, våpen og ammunisjon samt felte dyr bl.a. fellingssted, alder, kjønn og vekt.

Jaktlaget plikter så langt som råd å felle kalven(e) dersom kalv ku er felles.
Jaktlaget varsler om felling av dyr samme dagen som dyret er felt.
Fellingssted skal oppgis og kunne påvises.
Jaktlaget skal oppgi hvor dyret kan kontrolleres/veies.
Jaktlaget skal utføre de pålegg som er gitt av rettighetshaver og viltforvaltning.
Jaktlaget skal rapportere feilskyting til rettighetshaver.
Dersom det skadeskytes dyr som ikke felles samme dag skal melding omgående (samme dag) gis til oppsynet/rettighetshaver og kommunal viltforvaltning.
Ved grove brudd på avtale, viltlov eller viltforskrifter kan jeger(e) utelukkes fra jakta, avtalen kan sies opp med øyeblikkelig virkning.

6. JAKTLAGET FORPLIKTER SEG TIL Å JAKTE ELG BARE PÅ DETTE JAKTFELTET I KONTRAKTSPERIODEN.
DERSOM JEGER/JAKTLAG JAKTER ELG PÅ ANDRE JAKTFELT ER DETTE GRUNNLAG FOR Å HEVE KONTRAKT.

7. Terrengets avgrensning fremgår av vedlagte kart.

8. Betaling og priser.
For jaktretten betales grunnavgift, fellingsavgift eks. mva og kilopris med mer.

Kr.                           i grunnavgift pr. dyr.
Fellingsavgift. (Denne avgift betales på etterskudd for alle skutte dyr.
)
fortiden elg voksen kr. 562 dyr over 1,5 år– kalv kr. 331 -  begge grupper
hjort over 1,5 år kr.430 -  kalv /kje kr. 261 -   begge grupper

For de dyr som felles betales pr. kg. Kr. inkl. mva.

Sum kr.                  skal betales til rettighetshaver innen 20.09.20….
For tilleggsdyr betales 80% av ordinær pris

Tilleggsdyr når det er felt minst 50 % av grunnkvote. Deles ut av Vestre Gausdal Utmarksråd.
Felling av hjort betales med kr. 50.00 inkl. mva. Eks. fellingsavgift.
Sluttoppgjøret for jakta skal betales innen 1.12. 20......  Til................................... utmarkslag/ grunneierlag / viltlag knto........................................

Tilleggsavgifter ved feilskyting. (Inkl. m.v.a)
Tillegget gjelder både grunnkvote og tilleggsdyr, og er et tillegg til prisen på grunnkvota.
Eldre ku 150 - 170 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre okse + 10 kr/kg for hele dyret.
Eldre ku over 170 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre okse + 25 kr/kg for hele dyret.
Eldre okse 170 - 190 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre ku + 10 kr/kg for hele dyret.
Eldre okse over 190 kg i stedet for ungdyr/kalv/eldre ku + 25 kr/kg for hele dyret.
For eldre okse unntak for piggokse, med 1 pigg på hver side og ev. pigg nr 2 på en side under 10 cm som belaster kalv / ungdyrkvote uansett vekt)

Grove feilskytinger vil føre til strengere reaksjonsformer, i tillegg til ovenfor nevnte tilleggsavgifter. Jeger og/eller jaktlag kan utelukkes fra jakt, og avtale kan bli hevet.
Eventuelle tilleggsavgifter innbetales sammen med sluttoppgjøret for jakta.

Med slaktevekt menes dyret veid i flådd tilstand, uten hode, beina kappet i kneledd og haser og innvoller fjernet. Skuddskadet kjøtt skal ikke trekkes fra.
Melding om felte dyr skal gis samme dag til utleieren og jaktoppsyn. Leieren har ansvar for å bringe slakt fram til avtalt veieplass.

9. Leieren forplikter seg til i god tid før jakten begynner å sørge for å bli orientert om terrengets grenser, adkomst etc. Mens utleieren på sin side er forpliktet til å gi slik orientering.
Utleieren skal på forespørsel gi opplysninger om i hvilken utstrekning det vil foregå annen storvilt- eller småviltjakt i terrenget i leieperioden. Leieren har ikke noen rett til å kreve vanlig arbeid i skog og utmark stanset i jaktperioden. Avtalen kan sies opp av partene innen 1. mai det enkelte år i avtaleperioden.

10. Leieren er ansvarlig for og forplikter seg til kontrollere at alle jaktlagets medlemmer har gyldig jegeravgiftskort og bestått skytterprøve. Det anmodes om at jaktlagets medlemmer deltar i 100 skudds ordningen.

11. Jaktlaget kan bestå maksimalt bestå av     jegere. Leieren plikter til enhver tid å holde utleieren underrettet om navn, adresse og telefonnummer på samtlige av lagets medlemmer.

12. Spesielle bestemmelser (f. eks avskytningspolitikk utover viltnemndas pålegg etter adgang til småviltjakt eller fiske)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13, Leieren skal være i besittelse av eller ha tilgang på kvalifisert sporhund. Utleier er behjelpelig med å skaffe tilgang på sporhund etter særskilt avtale.

14. Jaktlaget har følgende godkjente ettersøkshunder/avtale om ettersøkshund:

Hundens ID ……………………. Navn: ………………Eier / fører…………………..

Hundens ID…………………… Navn: ………………Eier / fører………………

Ettersøksavtale med Gausdal ettersøkslag v/ Ola Kleiven, mob. 953 39 622

 

Jaktlagets medlemmer:

Jaktleder:

Navn: Navn: Navn:
Navn : Navn : Navn :
Navn : Navn : Navn :
Navn : Navn : Navn :


………………. siste på navnelisten er gjestejegere.

15. Fremleie er ikke tillatt uten utleierens skriftlige samtykke.

16. Jakt på annen måte eller på annet vilt enn det denne kontrakt omfatter, medfører anmeldelse for ulovlig jakt. For uaktsomt feilfelte dyr uten brudd på viltnemndas pålegg skal det betales avgift etter pkt 8. Ved grove overtredelser kommer i tillegg pkt. 20 til anvendelse.

17. Brudd på viltloven og dens forskrifter skal anmeldes til politiet. Brudd på privatrettslige avtaler kan medføre øyeblikkelig oppsigelse av kontrakten

18. Jaktlagets medlemmer er pliktige til å følge instruks for jaktlag jfr. vedlegg.

20. Tvister om forståelse og gjennomføring av denne kontrakt avgjøres av en voldgiftsnemnd bestående av tre medlemmer, hvorav partene oppnevner hver ett og sorenskriveren/lensmannen i Gausdal fungerer som oppmann.

21. Denne kontrakt er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvorav utleier og leier har ett hver.

Dersom kontraktsperioden er over 5 år skal kopi av kontrakten sendes Gausdal Utmarksråd.

(Viltlovens § 28)

Vi ønsker alle en flott naturopplevelse!

Følg jakta på www.vgur.no

                                               ------------------------------------------------

                                                              Sted og dato

                                                     _________________________     ________________________

                                                                  Utmarkslag                                      Leder jaktlag